انواع روغن های سرخ کردنی، پخت و پز(مایع)، جامد، کره ای، صاف و مارگارین

وزن

10 کیلو

20 کیلو

30 کیلو

50 کیلو

100 کیلو 

150 کیلو

300 کیلو

600 کیلو

بالاتر از 600 کیلو     

شکر عمده کیسه 50 کیلویی

اطلاعات تماس با تهران: